Disawar Satta king super fast result

Gali Satta Khabar 7th-February-2023

Aaj ki Gali satta ki khabar hai 32 ji ha dosto aaj 7th-Febr ko Gali satta me 32 khula hai. aaj satta matka Gali FBD me 32 result aaya. or kal Gali satta yani ki 06-Feb ko 07 khabar aayi thi

Ghaziabad Satta Khabar 7th-February-2023

Aaj ki Ghaziabad satta ki khabar hai 20 ji ha dosto aaj 7th-Febr ko Ghaziabad satta me 20 khula hai. aaj satta matka Ghaziabad FBD me 20 result aaya. or kal Ghaziabad satta yani ki 06-Feb ko 79 khabar aayi thi

Faridabad Satta Khabar 7th-February-2023

Aaj ki Faridabad satta ki khabar hai 42 ji ha dosto aaj 7th-Febr ko faridabad satta me 42 khula hai. aaj satta matka faridabad FBD me 42 result aaya. or kal faridabad satta yani ki 06-Feb ko 30 khabar aayi thi

Disawar Satta Khabar 7th-February-2023

Aaj ki Disawar satta ki khabar hai 87 ji ha dosto aaj 7th-Febr ko Disawar satta me 87 khula hai. aaj satta matka Disawar FBD me 87 result aaya. or kal Disawar satta yani ki 06-Feb ko 56 khabar aayi thi

Gali Satta Khabar 6th-February-2023

Aaj ki Gali satta ki khabar hai 07 ji ha dosto aaj 6th-Febr ko Gali satta me 07 khula hai. aaj satta matka Gali FBD me 07 result aaya. or kal Gali satta yani ki 05-Feb ko 62 khabar aayi thi

Ghaziabad Satta Khabar 6th-February-2023

Aaj ki Ghaziabad satta ki khabar hai 0 ji ha dosto aaj 6th-Febr ko Ghaziabad satta me 0 khula hai. aaj satta matka Ghaziabad FBD me 0 result aaya. or kal Ghaziabad satta yani ki 05-Feb ko 0 khabar aayi thi

Faridabad Satta Khabar 6th-February-2023

Aaj ki Faridabad satta ki khabar hai 30 ji ha dosto aaj 6th-Febr ko faridabad satta me 30 khula hai. aaj satta matka faridabad FBD me 30 result aaya. or kal faridabad satta yani ki 05-Feb ko 40 khabar aayi thi

Disawar Satta Khabar 6th-February-2023

Aaj ki Disawar satta ki khabar hai 56 ji ha dosto aaj 6th-Febr ko Disawar satta me 56 khula hai. aaj satta matka Disawar FBD me 56 result aaya. or kal Disawar satta yani ki 05-Feb ko 52 khabar aayi thi

Gali Satta Khabar 5th-February-2023

Aaj ki Gali satta ki khabar hai 62 ji ha dosto aaj 5th-Febr ko Gali satta me 62 khula hai. aaj satta matka Gali FBD me 62 result aaya. or kal Gali satta yani ki 04-Feb ko 76 khabar aayi thi

Ghaziabad Satta Khabar 5th-February-2023

Aaj ki Ghaziabad satta ki khabar hai 96 ji ha dosto aaj 5th-Febr ko Ghaziabad satta me 96 khula hai. aaj satta matka Ghaziabad FBD me 96 result aaya. or kal Ghaziabad satta yani ki 04-Feb ko 62 khabar aayi thi